Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri barədə məlumatlar
Məqsəd 10. Ölkədaxili və ölkələrarası bərabərsizliyi azaltmaq

Beynəlxalq ictimaiyyət insanları yoxsulluqdan xilas etmək üçün ciddi addımlar atmışdır. Ən həssas ölkələr - ən az inkişaf etmiş ölkələr, dənizə çıxışı olmayan inkişaf etməkdə olan ölkələr və inkişaf etməkdə olan kiçik  ada dövlətləri - yoxsulluğun azaldılması istiqamətində irəliləyişlər əldə etməkdə davam edirlər. Ancaq bərabərsizlik hələ də davam edir, səhiyyə və təhsil xidmətlərinə və digər aktivlərə çıxışlarda böyük fərqlər qalır. Bundan əlavə, ölkələr arasında gəlirlərin bərabərsizliyi azalmış ola bilər, lakin ölkələr daxilindəki bərabərsizlik artmışdır. İqtisadi inkişafın inklüziv olmadığı və dayanıqlı inkişafın üç aspektini - iqtisadi, sosial və ətraf mühit aspektlərini özündə birləşdirmədiyi təqdirdə yoxsulluğun azaldılması üçün yetərli olmadığına dair konsensus getdikcə güclənir.

Bərabərsizliyi azaltmaq üçün əlverişsiz vəziyyətdə olan və təcrid olunmuş icmaların ehtiyaclarına diqqət yetirilməsi baxımından siyasətlər prinsip etibarilə universal olmaldıır.


Mənbə: BMT, www.un.org/sustainabledevelopment/inequality/


 • 10.1. 2030-cu ilədək, tədricən əhalinin 40 faizinin gəlir artımının ölkədəki orta səviyyədən daha yüksək olmasına nail olmaq və bunu dayanıqlı etmək.
 • 10.2. 2030-cu ilədək, yaşından, cinsindən, əlilliyindən, irqindən, etnik mənşəyindən, dinindən və ya iqtisadi və ya digər statusundan asılı olmayaraq, hamının sosial, iqtisadi və siyasi həyatda iştirakı üçün səlahiyyətlərin genişləndirilməsi və bunun təşviq olunması.
 • 10.3. Digər vasitələrlə yanaşı, ayrı-seçkiliyə yol verilən qanunları, siyasətləri və təcrübələri aradan qaldırmaqla və bununla bağlı müvafiq qanunvericiliyi, siyasətləri və fəaliyyəti təşviq etməklə, bərabər imkanların yaradılmasını və gəlirlərdəki bərabərsizliklərin azaldılmasını təmin etmək.
 • 10.4. Siyasətlər, xüsusən də maliyyə, məvacib və sosial müdafiə ilə bağlı siyasətlər qəbul etmək və tədricən daha geniş şəkildə bərabərliyə nail olmaq.
 • 10.5. Qlobal maliyyə bazarlarının və institutlarının tənzimlənməsini və monitorinqini təkmilləşdirmək və belə tənzimləmələri tətbiq etmək.
 • 10.6. Daha effektiv, etibarlı, məsuliyyətli və legitim institutlar yaratmaq məqsədilə, qlobal beynəlxalq iqtisadi və maliyyə institutlarında qərarlar qəbul edilərkən inkişaf etməkdə olan ölkələrin daha geniş təmsilçiliyini və iştirakını təmin etmək.
 • 10.7. Başqa vasitələrlə yanaşı, planlaşdırılmış və düzgün idarə olunan miqrasiya siyasətlərini həyata keçirməklə qaydalara uyğun, təhlükəsiz, qanuni və məsuliyyətli miqrasiyaya və insanların hərəkətinə şərait yaratmaq.
 • 10.a. Ümumdünya Ticarət Təşkilatının sazişlərinə uyğun olaraq, inkişaf etməkdə olan ölkələr, xüsusən də ən zəif inkişaf etmiş ölkələr üçün xüsusi və fərqli davranış prinsipini tətbiq etmək.
 • 10.b. Milli planlara və proqramlara uyğun olaraq, ehtiyacın ən böyük olduğu dövlətlərə, xüsusən də ən zəif inkişaf etmiş ölkələrə, Afrika ölkələrinə, kiçik adalarda yerləşən inkişaf etməkdə olan dövlətlərə və dənizə çıxışı olmayan inkişaf etməkdə olan ölkələrə yönələn rəsmi inkişafa yardım və maliyyə axınlarını, o cümlədən birbaşa xarici yatırımları həvəsləndirmək.
 • 10.c.2030-cu ilədək, miqrantların pul köçürmələrinin əməliyyat məsrəflərini 3 faizə qədər azaltmaq və 5 faizdən yuxarı olan məsrəflərlə köçürmə yollarını aradan qaldırmaq
 • 10.1.1 40 faiz ən aztəminatlı əhali və ümumi əhali arasında ev təsərrüfatlarının hər nəfərinə düşən xərclərinin və ya gəlirlərinin artım sürəti
 • 10.2.1 Gəliri median gəlirin 50 faizindən aşağı olan şəxslərin xüsusi çəkisi, cins, yaş və əlillik əlaməti üzrə bölgüdə
 • 10.3.1 Son 12 ay ərzində insan hüquqları sahəsində beynəlxalq hüquqla qadağan edilmiş səbəb əsasında şəxsən özünün ayrı-seçkiliyə və ya təqibə məruz qalması ilə bağlı məlumat verən şəxslərin xüsusi çəkisi
 • 10.4.1 Əmək ödənişlərinin ÜDM-də xüsusi çəkisi
 • 10.4.2 Fiskal siyasətin yenidən bölüşdürücü təsiri
 • 10.5.1 Maliyyə sabitliyi göstəriciləri
 • 10.6.1 İnkişaf etməkdə olan ölkələrin beynəlxalq təşkilatların üzvlük tərkibində xüsusi çəkisi və onların səsinin xüsusi çəkisi
 • 10.7.1 İşçinin işədüzəlmə xərclərinin onun işlədiyi ölkədə əldə etdiyi aylıq gəlirində xüsusi çəkisi
 • 10.7.2 İnsanların nizamlı, təhlükəsiz, müntəzəm və məsuliyyətli miqrasiyasını və hərəkətliliyini asanlaşdıran miqrasiya siyasəti olan ölkələrin sayı
 • 10.7.3 Beynəlxalq bir bölgəyə köçmə zamanı ölən və ya itkin düşənlərin sayı
 • 10.7.4 Qaçqın olan əhalinin xüsusi çəkisi, mənşə ölkəsi üzrə bölgüdə
 • 10.a.1 Ən az inkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan ölkələrdən idxalına sıfır faiz dərəcəsi ilə tariflər tətbiq edilən mal mövqelərinin xüsusi çəkisi
 • 10.b.1 İnkişaf üçün resurs axınlarının məcmu həcmi, resipient/donor ölkələr və axınların növü (məsələn, inkişaf üçün rəsmi yardım, birbaşa xarici investisiyalar və digər maliyyə axınları) üzrə bölgüdə
 • 10.c.1 Köçürülmə xərclərinin köçürülən pulun məbləğinə xüsusi çəkisi