Hamı üçün inklüziv və bərabər keyfiyyətli təhsili təmin etmək və ömür boyu təhsil almaq imkanlarını dəstəkləmək
Göstərici 4.1.1 a) 2-ci və 3-cü siniflərdə təhsil alanlar; b) ibtidai təhsil məzunları və c) ümumi orta təhsil məzunları arasında i) oxumaq və ii) riyazi bacarıqların ən azı minimum səviyyəsinə nail olmuş uşaq və gənclərin xüsusi çəkisi

Bu göstəriciyə dair  məlumatlar "2018-2025-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında rəsmi statistikanın inkişafına dair Dövlət Proqramı”nın həyata keçirilməsi üzrə Tədbirlər Planında  2021-2022-ci illərdə nəzərdə tutulan “Çoxgöstəricili Klaster Sorğu (MICS)”nun nəticələrinə uyğun olaraq toplanılacaqdır.  • Milli metaməlumat
  • Əlavə metodoloji vəsait
Aşğıdakı cədvəldə göstərici üzrə statistik metod və qaydalara dair əlavə şərhedici məlumatlar əks olunmuşdur.
Göstərici

4.1.1 a) 2-ci və 3-cü siniflərdə təhsil alanlar; b) ibtidai təhsil məzunları və c) ümumi orta təhsil məzunları arasında i) oxumaq və ii) riyazi bacarıqların ən azı minimum səviyyəsinə nail olmuş uşaq və gənclərin xüsusi çəkisi

Aid olduğu hədəf
4.1. 2030-cu ilədək, bütün qızların və oğlanların, uyğun və effektiv təlim nəticələrinə aparmaqla, azad, bərabər və keyfiyyətli ibtidai və orta təhsili bitirmələrini təmin etmək
Aid oldğu səviyyə
I səviyyə 
Himayədar qurum(lar)

UNESCO-UIS

Qlobal metaməlumta keçid
E-stolüstü kitaba keçid https://unstats.un.org/wiki/display/SDGeHandbook/Indicator+4.1.1