Ölkədaxili və ölkələrarası bərabərsizliyi azaltmaq
Göstərici 10.b.1 İnkişaf üçün resurs axınlarının məcmu həcmi, resipient/donor ölkələr və axınların növü (məsələn, inkişaf üçün rəsmi yardım, birbaşa xarici investisiyalar və digər maliyyə axınları) üzrə bölgüdə


Statistik məlumatlara baxmaq üçün aşağıdakı göstərici (lər) və il (lər) seçilməlidir.
  
[Expand]  10.b.1 İnkişaf üçün resurs axınlarının məcmu həcmi, resipient/donor ölkələr və axınların növü (məsələn, inkişaf üçün rəsmi yardım, birbaşa xarici investisiyalar və digər maliyyə axınları) üzrə bölgüdə
Hamısını seç Hamısını təmizlə

İllər

Hamısını seç Hamısını təmizlə

  • Milli metaməlumat
  • Əlavə metodoloji vəsait
Aşağıdakı cədvəl göstəricinin Vahid inteqrəedilmiş metaməlumatların strukturuna (SİMS 2.0) uyğun hazırlanmış metaməlumatını xarakterizə edir.
Göstəricinin adı: İnkişaf üçün resurs axınlarının məcmu həcmi, resipient/donor ölkələr və axınların növü (məsələn, inkişaf üçün rəsmi yardım, birbaşa xarici investisiyalar və digər maliyyə axınları) üzrə bölgüdə
1 1 Əlaqə
1.1 Təşkilat Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi
1.2 Təşkilatın məsul struktur bölməsi Milli hesablar və makroiqtisadi göstəricilər statistikası şöbəsi
1.3 Əlaqə üçün məsul şəxs Nuru Süleymanov
1.4 Əlaqə üçün məsul şəxsin vəzifəsi Milli hesablar və makroiqtisadi göstəricilər statistikası şöbəsinin müdiri
1.5 Əlaqə üçün məsul şəxsin poçt ünvanı AZ1136, Bakı şəhəri, İnşaatçılar prospekti
1.6 Əlaqə üçün məsul şəxsin e-poçtu nuru.suleymanov@stat.gov.az
1.7 Əlaqə üçün məsul şəxsin telefon nömrəsi  +99412 538 74 50; 377 10 70 (22-04)
1.8 Əlaqə üçün məsul şəxsin faks nömrəsi  +99412 538 24 42
2 1 Metaməlumatların yenilənməsi
2.1 Metaməlumatların son təsdiq tarixi 3/19/2021
2.2 Metaməlumatların son yerləşdirilməsi tarixi 3/19/2021
2.3 Metaməlumatların son yenilənməsi tarixi 27/02/2023
3 1 Statistik təqdimat
3.1 Məlumatların izahı Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının təqdim etdiyi məlumatlar əsasında hazırlanır.
3.2 Təsnifat sistemi İqtisadi fəaliyyət, mülkiyyət növü, valyuta, ölkələr, qiymətli kağızlar üzrə təsnifatlar.
3.3 Əhatə edilən sektor Qeyri-rezidentlərlə münasibətdə xarici iqtisadi əməliyyatlar həyata keçirən hüquqi və fiziki şəxslər.
3.4 Statistik anlayışlar və təriflər

Birbaşa xarici investor - müəssisənin sahibi olan, yaxud onun səhmlərinin və ya nizamnamə kapitalının 10 faizdən az olmayan hissəsinə nəzarət edən qeyri-rezident fiziki və ya hüquqi şəxsdir. Birbaşa investisiya – müəssisə və onun birbaşa investoru (birbaşa investorları) arasında bütün maliyyə əməliyyatlarını əhatə edir.                                                                                             Reinvestisiya - mənfəətin birbaşa investorun kapitalda iştirakı payına mütənasib olan hissəsinin müəssisədə saxlanması və təkrar investisiya şəklində istifadə edilməsidir.  Hüquqi və fiziki şəxsin rezidentlik statusu təsis olunduğu ölkə (fiziki şəxslər üçün – vətəndaşlıq mənsubiyyəti) ilə deyil, onun hər hansı bir ölkənin iqtisadi ərazisini öz iqtisadi maraqlarının mərkəzi seçməsi, bu əraziyə sıx bağlılığı və həmin ərazidə davamlı olaraq bir il müddətindən artıq fəaliyyət göstərməsi (fiziki şəxslər üçün – yaşaması) ilə müəyyən edilir. Bu şərtlərə uyğun olmayan hüquqi və fiziki şəxslər qeyri-rezident hesab olunur. Azərbaycan Respublikasında yerləşən xarici diplomatik və digər rəsmi nümayəndəliklər, habelə beynəlxalq təşkilatlar, onların nümayəndəlikləri və filialları, Azərbaycan Respublikasında yaşayan əcnəbi tələbələr qeyri-rezidentlərə aid edilir.

3.5 Statistik vahid Hüquqi və fiziki şəxslər 
3.6 Statistik məcmu Qeyri-rezidentlərlə münasibətdə xarici iqtisadi əməliyyatlar həyata keçirən hüquqi və fiziki şəxslər.
3.7 İstinad zonası Ölkə üzrə
3.8 Vaxt əhatəliyi 1995-ci ildən dinamikası mövcuddur.
3.9 Baza dövrü 1995-ci ildən bəri
4 1 Ölçü vahidi  Min ABŞ dolları
5 1 Hesabat dövrü Statistik İşlər Proqramında nəzərdə tutulan təqvim çərçivəsində rüblük və illik təqdim edilir.
6 1 İnstitusional mandat
6.1 Hüquqi aktlar və digər razılaşmalar Beynəlxalq standartlara uyğun xarici borc və beynəlxalq investisiyalar statistikasının təşkili, ümumiləşdirilməsi və yayılması mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2015-ci il 22 aprel tarixli, 118 nömrəli qərarına uyğun olaraq hazırlanmış və ölkə rezidentlərinin xarici borclarına dair zəruri məlumatların əldə edilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.
6.2 Məlumatların təşkilatlararası bölgüsü Beynəlxalq təşkilatlar və yerli istifadəçilər.
7 1 Məxfilik
7.1 Məxfilik siyasəti • “Rəsmi statistika haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa (15-ci maddə) müvafiq olaraq, ilkin məlumatların verilməsi qadağandır http://www.stat.gov.az/menu/3/Legislation/law_az.pdf • Mikroməlumatlara giriş Komitənin sədri tərəfindən 13.06.2011-ci il tarixdə təsdiq olunmuş “Tədqiqat məqsədilə istifadə olunması üçün istifadəçilərə mikro məlumatların verilməsi qaydaları”na əsasən tənzimlənir. http://www.stat.gov.az/menu/6/personal_info/micro_inf.pdf • Dövlət Statistika Komitəsinin 19 fevral 2014-cü il tarixli 7/02s nömrəli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Fərdi məlumatlarla necə işləmək, onların məxfiliyini necə qorumaq lazımdır?” adlı təlimat mövcuddur. http://www.stat.gov.az/menu/6/personal_info/personal_information.pdf • ilkin (fərdi) məlumatların konfidensiallığının qorunması Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin məxfi statistik məlumatların qorunması sahəsində siyasəti sənədində öz əksini tapmışdır. http://www.stat.gov.az/menu/2/quality/az/mexfilik.pdf
7.2 Məxfi məlumatların işlənməsi Məxfi məlumatları əks etdirən, yaxud onu açıqlayan rəsmi statistika materiallarının istifadəçilər arasında yayılmasına icazə verilmir. Açıqlanmasına icazə verilən yekun (ümumiləşdirilmiş) məlumatlar ən azı üç statistik vahidin məlumatını əhatə etməlidir və belə yekunlarda statistik vahidlərin payı 85%-dən çox olmamalıdır. 
8 1 Yayım (nəşr) siyasəti
8.1 Yayım (nəşr) təqvimi Statistik məlumatların və mətbu məlumatların yayılmasına dair təsdiq olunmuş qrafik əsasında həyata  keçirilir və məlumatlar  Komitənin rəsmi internet səhifəsində yerləşdirilir.
8.2 Yayım təqviminə giriş
http://www.cbar.az;  https://www.stat.gov.az/source/finance/   
 Statistik məlumatla Komitənin internet səhifəsində Elektron xidmətlər bölməsində yerləşdirilmişdir. 
Giriş bütün istifadəçilər üçün açıqdır və heç bir məhdudiyyət qoyulmur.
(http://www.stat.gov.az/menu/4/publications/)
8.3 İstifadəçi girişi  http://www.cbar.az;     https://www.stat.gov.az/source/finance/
9 1 Yayım tezliyi
10 1 Bərabər giriş və aydınlıq
10.1 Mətbu məlumat Əsas etibari ilə icmal hesabat formasında yayımlanır. Həmçinin illik məlumatlar "Azərbaycanın Statistik Rəqəmləri" adlı illik statistik məcmuədə və  digər statistik məcmuələrində nəşr edilir.
10.2 Nəşrlər Komitənin rəsmi internet səhifəsində "Statistik nəşrlər" bölməsinin  "Bülletenlər və bukletlər" alt bölməsinin "Nəşrlərin e-versiyası" hissəsində  "Dayanıqlı inkişaf məqsədləri" adlı məcmuədə, həmçinin Mərkəzi Bankın icmal hesabatında və  illik məlumatlar "Azərbaycanın Statistik Rəqəmləri" adlı illik statistik məcmuədə və komitənin digər statistik məcmuələrində nəşr edilir.
10.3 Onlayn məlumat bazası
Azərbaycan Respublikasının Dayanıqlı inkişaf məqsədləri üzrə Milli Məlumatlandırma Portalı http://sdg.azstat.org/az/statical-database; http://sdg.azstat.org/az/home
10.4 Mikroməlumatlara giriş Mikroməlumatlara giriş qadağandır. Yalnız Komitənin 13 iyun 2011-ci il tarixində təsdiq etdiyi “Tədqiqat məqsədilə istifadə olunması üçün istifadəçilərə mikro məlumatların verilməsi qaydaları”na uyğun, ilkin məlumatlardan istifadə edilə bilər.
10.5 Digər İstifadəçi  https://www.azstat.org/xidmetler/st_melumat/ linkindən də istifadə edə bilər.
10.6 Metodologiya üzrə sənədlər Beynəlxalq Valyuta Fondunun “Tədiyə balansı və Beynəlxalq İnvestisiya Mövqeyi” adlı təlimatının 6-cı nəşrinin metodologiyasına uyğun formalaşdırılır.
10.7 Keyfiyyət üzrə sənədlər Rəsmi statistika məlumatlarının istehsalı və yayılması üzrə İSO sertifikatı verilib.
11 1 Keyfiyyətin idarə olunması
11.1 Keyfiyyət təminatı Dövlət Statistika Komitəsində ISO 9001 beynəlxalq standartına uyğun olaraq keyfiyyətin idarə edilməsi sistemi tətbiq edilir, 2013-cü ildə Dövlət Statistika Komitəsində keyfiyyətin idarə edilməsi sisteminin kənar audit aparılmış və həmin ilin avqust ayında ilk dəfə “Rəsmi statistika məlumatlarının istehsalı və yayılması” sahəsində ISO 9001:2008 beynəlxalq uyğunluq sertifikatı əldə edilmişdir. Beynəlxalq standartda 2015-ci ildə baş vermiş dəyişiklikdən sonra keyfiyyətin idarə edilməsi sisteminin bütün sənədləri ISO 9001:2015 beynəlxalq standartının tələblərinə uyğun olaraq yenidən hazırlanmışdır. 2017-ci ilin 09-10 mart tarixlərində aparılmış sertifikatlaşdırma auditinin nəticələrinə əsasən Dövlət Statistika Komitəsinin aparatı və KİS-in tətbiq edildiyi 13 yerli statistika orqanı, daha sonra 2020-ci ilin 02-06 mart tarixlərində aparılmış təkrar sertifikatlaşdırma auditinin nəticələrinə əsasən Dövlət Statistika Komitəsinin aparatı və KİS-in tətbiq edildiyi daha 17 yerli statistika orqanı “Rəsmi statistika məlumatlarının istehsalı və yayılması” sahəsində ISO 9001:2015 beynəlxalq uyğunluq sertifikatına layiq görülmüşdür (http://www.stat.gov.az/menu/2/quality/az/sertifikat_2015.pdf ). 2012-ci ildən statistik məhsulun istehsalının standartlaşdırılması məqsədilə “Statistik Biznes-Prosesin Ümumi Modeli” (GSBPM) tətbiq edilir. “Statistik Biznes - Prosesin Ümumi Modeli”nin milli versiyası əsasında (“Xarici borc, onun yaranması və ona xidmət edilməsi haqqında rəsmi statistika hesabatları üzrə statistik proseslərin idarə olunmasının) təsviri hazırlanmışdır (https://www.stat.gov.az/menu/2/quality/az/gsbpm/nataccaunt/1_2-xb_sb.pdf). İldə 1 dəfədən az olmamaq şərti ilə aparatın struktur bölmələrinin və yerli statistika orqanlarının əməkdaşları üçün KİS-ə dair seminarlar təşkil olunur. 2010-cu və 2017-ci illərdə Avropa Statistika Bürosu (Avrostat), BMT-nin Avropa İqtisadi Komissiyası (BMT AİK) və Avropa Azad Ticarət Assosiasiyası (AATA) tərəfindən Azərbaycan Respublikası Milli Statistika Sisteminin Qlobal Qiymətləndirilməsi keçirilmişdir. Ekspertlərin tövsiyələrinə uyğun olaraq bu sahə üzrə təkmilləşdirilmə işləri həyata keçirilməkdədir.
11.2 Keyfiyyət qiymətləndirilməsi Hər il təsdiq edilən “Audit proqramı” əsasında aparatın şöbələrində və KİS-in tətbiq edildiyi yerli statistika orqanlarında daxili auditlər həyata keçirilir. Auditlərin keçirilməsi üçün audit qrupları təşkil olunur və hər bir struktur bölmə üçün fərdi audit planı təsdiq olunur. Audit qrupu audit planına əsasən yoxlamanı həyata keçirir. Dövlət Statistika Komitəsində keyfiyyət aspektlərinin daxili monitorinqi mərkəzləşdirilmiş qaydada səlahiyyətli struktur bölmə (Keyfiyyətin idarə edilməsi və metaməlumatlar şöbəsi) tərəfindən həyata keçirilir və aparılmış auditlərin yekunlarına dair hər il “Rəhbərlik tərəfindən təhlil” sənədi hazırlanaraq rəhbərliyə təqdim olunur. Audit qrupunun üzvləri (auditorlar) hər auditdən əvvəl baş auditor tərəfindən, eləcə də ildə 1 dəfədən az olmamaq şərti ilə təşkil edilən seminarlar vasitəsilə təlimatlandırılır. Dövlət Statistika Komitəsinin fəaliyyətinin “Keyfiyyəti idarəetmə sistemləri. Tələblər” ISO 9001:2015 beynəlxalq standartının tələblərinə cavab verməsi ən güclü tərəflərdən biri hesab olunur. Elektron sənədləşməyə tam keçilməməsi və paralel olaraq kağız sənəd dövriyyəsinin aparılması səbəbindən iş yükünün artması, yeni standartların tələblərinə işçi heyətinin (əməkdaşların) gec adaptasiyası ən zəif cəhətlər hesab olunur.
12 1 Aktuallıq
12.1 İstifadəçi tələbatları İstifadəçinin tələbi rüblük və ilin sonuna olan məlumatlardır. Əsas istifadəçilər: İqtisadiyyat Nazirliyi, Beynəlxalq təşkilatlar
12.2 İstifadəçi məmnunluğu Dövlət Statistika Komitəsinin rəsmi internet səhifəsində istifadəçi məmnunluğuna dair sorğu yerləşdirilib. http://www.stat.gov.az/link_click_counter/
12.3 Dolğunluq Əsas etibari ilə Beynəlxalq standartlara uyğun xarici borc və beynəlxalq investisiyalar statistikasının təşkili, ümumiləşdirilməsi və yayılması mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi metodu əsasında.
13 1 Dəqiqlik və etibarlılıq
13.1 Ümumi dəqiqlik 1-xarici borc, 2-xarici borc və 1-invest hesabat formaları üzrə dəqiqləşdirilir.
13.2 Seçmə xətası  Mövcud deyildir. 
13.3 Qeyri-seçmə xətası  Mövcud deyildir. 
14 1 Vaxtlı-vaxtında olma və tam vaxtında yerinə yetirmə
14.1 Vaxtlı-vaxtında olma Statistik İşlər Proqramında nəzərdə tutulan təqvim çərçivəsində təqdim edilir.
14.2 Tam vaxtında yerinə yetirmə Statistik İşlər Proqramında nəzərdə tutulan təqvim çərçivəsində təqdim edilir.
15 1 Uyğunluq (əlaqələndirmə) və müqayisəlilik
15.1 Coğrafi müqayisəlilik Müqayisəlilik təmin edilir
15.2 Vaxt üzrə müqayisəlilik Yekun məlumatlar  2015-ci ildən mövcuddur və dinamika sıralarında fasilələr olmamışdır.
15.3 Sahələrarası uyğunluq Rüblük məlumatlarda hər-hansı bir göstəricidə dəyişiklik baş verərsə bu dəyişiklik nəzərə alınmaqla illik məlumatlar dəqiqləşdirilir
15.4 Daxili uyğunluq  Məlumatların daxili uyğunluğuna nəzarət edilir.
16 1 Xərc və yük  Respodentlərə ödəniş edilmir.
17 1 Məlumatların dəqiqləşdirilməsi
17.1 Məlumatların dəqiqləşdirilməsi siyasəti Məlumatların dəqiqləşdirilməsi Dövlət Statistika Komitəsinin 04.04.2012-ci il tarixli 58/t nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Əsas statistik göstəricilər üzrə məlumatlara yenidən baxılması reqlamentinə uyğun aparılır. Bu sənəd ictimaiyyət üçün açıqdır və Komitənin internet səhifəsində statistik nəşrlər bölməsində yerləşdirilmişdir
17.2 Məlumatların dəqiqləşdirilməsi təcrübəsi Əsas statistik göstəricilər üzrə məlumatlara yenidən baxılması reqlamenti http://www.stat.gov.az/menu/6/information_regulations/reg_05_2016.pdf
18 1 Statistik emal
18.1 İlkin məlumatlar Onlayn hesabatlar
18.2 Məlumatların toplanması dövriliyi Rüblük və illik dövriliklə
18.3 Məlumatların toplanması Məlumatlar elektron formada təqdim edilir.
18.4 Məlumatlara nəzarət Hər bir komponent beynəlxalq standarta uyğun qəbul olunmuş ardıcıllıqla yoxlanılır.
18.5 Məlumatların ümumiləşdirilməsi Onlayn şəkildə yığılır və yekun məlumatlar Mərkəzi Banka təqdim edilir.
18.6 Düzəlişlər Düzəlişlər Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən təsdiq olunmuş "Hesabat məlumatlarında baş vermiş xətaların təsnifləşdirilməsi və onların aradan qaldırılması qaydaları" və məlumatlara yenidən baxılması reqlamentinə əsasən aparılır.
19 1 Şərh  Əlavə şərh yoxdur