Dayanıqlı inkişaf naminə qlobal əməkdaşlığı canlandırmaq və gücləndirmək.
Göstərici 17.4.1 Borca xidmətlə bağlı xərclərin mal və xidmətlər ixracının dəyərində xüsusi çəkisi


Statistik məlumatlara baxmaq üçün aşağıdakı göstərici (lər) və il (lər) seçilməlidir.
  
   17.4.1 Borca xidmətlə bağlı xərclərin mal və xidmətlər ixracının dəyərində xüsusi çəkisi
Hamısını seç Hamısını təmizlə

İllər

Hamısını seç Hamısını təmizlə

  • Milli metaməlumat
  • Əlavə metodoloji vəsait
Aşağıdakı cədvəl göstəricinin Vahid inteqrəedilmiş metaməlumatların strukturuna (SİMS 2.0) uyğun hazırlanmış metaməlumatını xarakterizə edir.
Göstəricinin adı: Borca xidmətlə bağlı xərclərin mal və xidmətlər ixracının dəyərində xüsusi çəkisi
1 1 Əlaqə
1.1 Təşkilat Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi
1.2 Təşkilatın məsul struktur bölməsi Milli hesablar və makroiqtisadi göstəricilər statistikası şöbəsi
1.3 Əlaqə üçün məsul şəxs Nuru Süleymanov
1.4 Əlaqə üçün məsul şəxsin vəzifəsi Milli hesablar və makroiqtisadi göstəricilər statistikası şöbəsinin müdiri
1.5 Əlaqə üçün məsul şəxsin poçt ünvanı
AZ 1136 Inshaatchilar Avenue 81, Baku
1.6 Əlaqə üçün məsul şəxsin e-poçtu nuru.suleymanov@stat.gov.az
1.7 Əlaqə üçün məsul şəxsin telefon nömrəsi  +99412 377 10 70 (22-15)
1.8 Əlaqə üçün məsul şəxsin faks nömrəsi  +99412 538 24 42
2 1 Metaməlumatların yenilənməsi
2.1 Metaməlumatların son təsdiq tarixi 01.04.2021
2.2 Metaməlumatların son yerləşdirilməsi tarixi 01.04.2021
2.3 Metaməlumatların son yenilənməsi tarixi 17.01.2023
3 1 Statistik təqdimat
3.1 Məlumatların izahı Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi tərəfindən Dövlət Statistika Komitəsinə aylıq və illik dövriliklə təqdim olunan "3 nömrəli əlavə" adlı hesabata əsasən vergilərin büdcə gəlilərinə olan faiz nisbəti kimi hesablanılır.
3.2 Təsnifat sistemi
Azərbaycan Respublikasının  Vahid Büdcə Təsnifatı
Dövlət Maliyyəsi Statistikası 2014 (Government Finance Statistics Manual 2014),  
Classification of the Functions of Government - COFOG 
3.3 Əhatə edilən sektor MHS 2008 metodologiyasına əsasən Dövlət idarəetmə sektoru (S13
3.4 Statistik anlayışlar və təriflər
Büdcə xərclərinin funksional təsnifatının  1.6.0 paraqrafına əsasən "Dövlət borcu üzrə 
xidmətlər"in mal və xidmətlərin ixracına olan faiz nisbəti 
3.5 Statistik vahid Hüquqi şəxslər 
3.6 Statistik məcmu Hüquqi şəxslər 
3.7 İstinad zonası Ölkə üzrə
3.8 Vaxt əhatəliyi 2010-cu ildən bəri dinamikası aparılır.
3.9 Baza dövrü 2015
4 1 Ölçü vahidi faiz
5 1 Hesabat dövrü illik dövriliklə
6 1 İnstitusional mandat
6.1 Hüquqi aktlar və digər razılaşmalar Büdcə sistemi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
6.2 Məlumatların təşkilatlararası bölgüsü Maliyyə Nazirliyi tərəfindən DSK-ya təqdim olunur.
7 1 Məxfilik
7.1 Məxfilik siyasəti • “Rəsmi statistika haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa (15-ci maddə) müvafiq olaraq, ilkin məlumatların verilməsi qadağandır http://www.stat.gov.az/menu/3/Legislation/law_az.pdf • Mikroməlumatlara giriş Komitənin sədri tərəfindən 13.06.2011-ci il tarixdə təsdiq olunmuş “Tədqiqat məqsədilə istifadə olunması üçün istifadəçilərə mikro məlumatların verilməsi qaydaları”na əsasən tənzimlənir. http://www.stat.gov.az/menu/6/personal_info/micro_inf.pdf • Dövlət Statistika Komitəsinin 19 fevral 2014-cü il tarixli 7/02s nömrəli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Fərdi məlumatlarla necə işləmək, onların məxfiliyini necə qorumaq lazımdır?” adlı təlimat mövcuddur. http://www.stat.gov.az/menu/6/personal_info/personal_information.pdf • ilkin (fərdi) məlumatların konfidensiallığının qorunması Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin məxfi statistik məlumatların qorunması sahəsində siyasəti sənədində öz əksini tapmışdır. http://www.stat.gov.az/menu/2/quality/az/mexfilik.pdf
7.2 Məxfi məlumatların işlənməsi Məxvi məlumatları əks etdirən, yaxud onu açıqlayan rəsmi statistika materiallarının istifadəçilər arasında yayılmasına icazə verilmir. Açıqlanmasına icazə verilən yekun (ümumiləşdirilmiş) məlumatlar ən azı üç statistik vahidin məlumatını əhatə etməlidir və belə yekunlarda statistik vahidlərin payı 85%-dən çox olmamalıdır.
8 1 Yayım (nəşr) siyasəti
8.1 Yayım (nəşr) təqvimi
Statistik məlumatların və mətbu məlumatların yayılmasına dair təsdiq olunmuş qrafik əsasında həyata 
keçirilir və məlumatlar  Komitənin rəsmi internet səhifəsində yerləşdirilir.
8.2 Yayım təqviminə giriş
Statistik məlumatlaKomitənin internet səhifəsində Elektron xidmətlər bölməsində yerləşdirilmişdir.  Giriş bütün istifadəçilər üçün açıqdır və heç bir məhdudiyyət qoyulmur.
(http://www.stat.gov.az/menu/4/publications/)
8.3 İstifadəçi girişi  According to the document "Policy in the field of dissemination of official statistics" approved by the order of the State Statistics Committee No. 8 / 02s dated 19.02.2014, the policy of the State Statistics Committee on the dissemination of official statistics defining its activities in the relevant field is announced. https://www.stat.gov.az/menu/6/dissemination_policy/DissPolicy_az_2014.pdf
9 1 Yayım tezliyi
10 1 Bərabər giriş və aydınlıq
10.1 Mətbu məlumat "Sosial, iqtisadi inkişaf" adlı aylıq statistik məcmuədə və komitənin digər statistik məcmuələrində nəşr edilir.
10.2 Nəşrlər Komitənin rəsmi internet səhifəsində "Statistik nəşrlər" bölməsinin  "Bülletenlər və bukletlər" alt bölməsinin "Nəşrlərin e-versiyası" hissəsində  "Dayanıqlı inkişaf məqsədləri" adlı məcmuədə nəsr olunur
10.3 Onlayn məlumat bazası
Azərbaycan Respublikasının Dayanıqlı inkişaf məqsədləri üzrə Milli Məlumatlandırma Portalı
http://sdg.azstat.org/az/statical-database
10.4 Mikroməlumatlara giriş Mikroməlumatlara giriş qadağandır. Yalnız Komitənin 13 iyun 2011-ci il tarixində təsdiq etdiyi “Tədqiqat məqsədilə istifadə olunması üçün istifadəçilərə mikro məlumatların verilməsi qaydaları”na uyğun, ilkin məlumatlardan istifadə edilə bilər.
10.5 Digər İstifadəçi  https://www.azstat.org/xidmetler/st_melumat/ linkindən də istifadə edə bilər.
10.6 Metodologiya üzrə sənədlər
Maliyyə Nazirliyi tərəfindən DSK-ya təqdim olunan 16 nömrəli əlavəyə əsasən
10.7 Keyfiyyət üzrə sənədlər Rəsmi statistika məlumatlarının istehsalı və yayılması üzrə İSO sertifikatı verilib.
11 1 Keyfiyyətin idarə olunması
11.1 Keyfiyyət təminatı Dövlət Statistika Komitəsində İSO 9001 beynəlxalq standartına uyğun olaraq keyfiyyətin idarə edilməsi sistemi tətbiq edilir, 2013-cü ildə Dövlət Statistika Komitəsində keyfiyyətin idarə edilməsi sisteminin kənar audit aparılmış və həmin ilin avqust ayında “Rəsmi statistika məlumatlarının istehsalı və yayılması” sahəsində İSO 9001:2008 beynəlxalq standartına uyğunluq sertifikatı əldə edilmişdir. Beynəlxalq standartda 2015-ci ildə baş vermiş dəyişiklikdən sonra keyfiyyətin idarə edilməsi sisteminin bütün sənədləri İSO 9001:2015 beynəlxalq standartının tələblərinə uyğun olaraq yenidən hazırlanmışdır. 2017-ci ilin 09-10 mart tarixlərində Dövlət Statistika Komitəsində keyfiyyətin idarə edilməsi sisteminin İSO 9001:2015 beynəlxalq standartının tələblərinə uyğunluğun kənar auditi (sertifikatlaşdırma auditi) keçirilmiş və “Rəsmi statistika məlumatlarının istehsalı və yayılması” sahəsində İSO 9001:2015 beynəlxalq standartına uyğunluq sertifikatı əldə edilmişdir. http://www.stat.gov.az/menu/2/quality/az/sertifikat_2015.pdf İldə 1 dəfədən az olmamaq şərtilə aparatın struktur bölmələrinin və yerli statistika orqanlarının əməkdaşları üçün KİS-ə dair seminarlar təşkil olunur. 2010-cu və 2017-ci illərdə Avropa Statistika Bürosu (Avrostat), BMT-nin Avropa İqtisadi Komissiyası (BMT AİK) və Avropa Azad Ticarət Assosiasiyası (AATA) tərəfindən Azərbaycan Respublikası Milli Statistika Sisteminin Qlobal Qiymətləndirilməsi keçirilmiş, ekspertlərin tövsiyələrinə uyğun olaraq statistika sisteminin təkmilləşdirilməsi işləri həyata keçirilməkdədir.
11.2 Keyfiyyət qiymətləndirilməsi Hər il təsdiq edilən «Audit proqramı» əsasında bütün şöbələrdə daxili auditlər həyata keçirilir. Auiditlərin keçirilməsi üçün audit qrupları təşkil olunur və hər bir şöbə üçün fərdi audit planı təsdiq olunur. Audit qrupu audit planına əsasən yoxlamanı keçirir. Dövlətstatkomun sistemində keyfiyyət aspektlərinin daxili monitorinqi mərkəzləşdirilmiş qaydada səlahiyyətli struktur bölmə (Keyfiyyətin idarə edilməsi və metaməlumatlar) tərəfindən həyata keçirilir və aparılmış auditlərin yekunlarına dair hər il kompleks təhlil hazırlanaraq rəhbərliyə təqdim olunur. Audit qrupunun üzvləri (auditorlar) hər auditdən əvvəl baş auditor tərəfindən və eləcə də ildə 1 dəfədən az olmamaq şərtilə təşkil edilən seminarlar vasitəsilə təlimatlandırılır. Dövlətstatkomun fəaliyyətinin “Keyfiyyətin idarəetmə sistemləri. Tələblər” İSO 9001:2015 beynəlxalq standartının tələblərinə cavab verməsi ən güclü tərəf hesab olunur. Elektron sənədləşməyə tam keçilməməsi və paralel olaraq kağız sənəd dövriyyəsinin aparılması səbəbindən iş yükünün artması, yeni standartların tələblərinə işçi heyyətinin (əməkdaşların) yavaş adaptasiyası ən zəif cəhətlər hesab olunur.
12 1 Aktuallıq
12.1 İstifadəçi tələbatları İstifadəçilər göstəricilərin dolğun, davamlı və müqayisə edilə bilən dinamika sıralarının mövcudluğunda maraqlıdırlar
12.2 İstifadəçi məmnunluğu
İstifadəçi məmnunluğunu öyrənmək məqsədilə Komitənin veb-saytında mütəmadi olaraq 
onlayn sorğular keçirilir və sonuncu dəfə 25.11.2016-cı il tarixində “İstifadəçilərin statistik 
məlumatlarla təmin olunması” barədə keçirilmiş onlayn sorğunun nəticələri veb-saytda 
yerləşdirilmişdir (http://www.stat.gov.az/source/others/sorqu-yekun_07.12.2016.pdf)
12.3 Dolğunluq Məlumat tam dolğun əhatə olunur
13 1 Dəqiqlik və etibarlılıq
13.1 Ümumi dəqiqlik  Məlumatların ümumi dəqiqliyi yüksək səviyyədədir.
13.2 Seçmə xətası  Mövcud deyildir. (3.5-ci bəndə bax)
13.3 Qeyri-seçmə xətası  Mövcud deyildir. (3.5-ci bəndə bax)
14 1 Vaxtlı-vaxtında olma və tam vaxtında yerinə yetirmə
14.1 Vaxtlı-vaxtında olma Məlumatlar dəqiqləşdirilir.
14.2 Tam vaxtında yerinə yetirmə Məlumatların  hesablanması və yayılması “Statistik işlər proqramı”na uyğun həyata keçirilir. Yayım təqvimində və proqramda müəyyən olunmuş vaxtdan gecikmə halları müşahidə olunmamışdır.
15 1 Uyğunluq (əlaqələndirmə) və müqayisəlilik
15.1 Coğrafi müqayisəlilik  Mövcud deyildir.
15.2 Vaxt üzrə müqayisəlilik Yekun məlumatlar 2015-ci ildə mövcud və dinamika sıralarında fasilələr müşahidələr olmamışdır.
15.3 Sahələrarası uyğunluq Sahələrarası uyğunluğa nəzarət edilir.
15.4 Daxili uyğunluq  Məlumatların daxili uyğunluğuna nəzarət edilir.
16 1 Xərc və yük Tətbiq olunmur.
17 1 Məlumatların dəqiqləşdirilməsi
17.1 Məlumatların dəqiqləşdirilməsi siyasəti  Məlumatların dəqiqləşdirilməsi Dövlət Statistika Komitəsinin 04.04.2012-ci il tarixli 58/t nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Əsas statistik göstəricilər üzrə məlumatlara yenidən baxılması reqlamentinə uyğun aparılır. Bu sənəd ictimaiyyət üçün açıqdır və Komitənin internet səhifəsində statistik nəşrlər bölməsində yerləşdirilmişdir
17.2 Məlumatların dəqiqləşdirilməsi təcrübəsi Hesabat məlumatları dərhal yoxlanılır, səhvlər aşkar edildikdə düzəlişlər aparılır və bu barədə statistik vahidə icrası məcburi olan göstərişlər verilir
18 1 Statistik emal
18.1 İlkin məlumatlar Maliyyə Nazirliyi tərəfindən DSK-ya təqdim olunan 16 nömrəli əlavəyə əsasən
18.2 Məlumatların toplanması dövriliyi illik dövriliklə
18.3 Məlumatların toplanması Məlumatlar kağız və kompakt disk formasında əldə olunur.
18.4 Məlumatlara nəzarət  Məlumatların işlənməsi prosesində riyazi nəzarət həyata keçirilir.
18.5 Məlumatların ümumiləşdirilməsi  Mənbə məlumatları əsasında əvvəlki ilin eyni dövrünə nisbətən artım sürətinə dair məlumatlar hesablanır.
18.6 Düzəlişlər  Düzəlişlər Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən təsdiq olunmuş "Hesabat məlumatlarında baş vermiş xətaların təsnifləşdirilməsi və onların aradan qaldıırlması qaydaları" və məlumatlara yenidən baxılması reqlamentinə əsasən adlı metodoloji tövsiyyəyə uyğun olaraq aparılır
19 1 Şərh Əlavə şərh yoxdur.